GARANTINS OMFATTNING

BRP Finland Oy (BRP) garanterar sina 2025 års LYNX-snöskotrar avseende material- eller tillverkningsfel, under den period och enligt de villkor som anges nedan. Om produkten används eller har använts för racing eller vilken som helst annan tävlingsliknande aktivitet, även av en tidigare ägare, upphör denna garanti att gälla.
 

*Fyrtioåtta (48) av varandra följande månader vid privat användning. Tillverkarens garanti är tjugofyra (24) månader och förlängd garanti tjugofyra (24) månader. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsboken måste utföras enligt tidsschemat eller minst en gång per år för att garantin ska fortsätta att gälla.

 

GILTIGHETSTID & VILLKOR

REKLAMATIONSRÄTTENS GILTIGHETSTID

Garantin träder i kraft det datum då produkten levereras till första slutkunden eller den dag då produkten börjar användas för första gången, beroende på vilket som inträffar först. När den trätt i kraft gäller garantin under en period av fyra år (48 månader) av varandra följande månader för privat fritidsbruk.

REKLAMATIONSVILLKOR

Denna garanti avser endast en 2025 LYNX-snöskoter som av den första ägaren har köpts som ny och oanvänd från en BRP-distributör/återförsäljare som är auktoriserad att distribuera LYNX-produkter i det land där försäljningen har ägt rum (“BRP-distributör/återförsäljare”), och detta endast efter det att den av BRP specificerade leveransinspektionen har utförts och dokumenterats. Garantin träder i kraft endast efter produktens korrekta registrering av en auktoriserad BRP-distributör/återförsäljare. Dessutom gäller endast garantin om LYNX-snöskotern har köpts i det land där köparen bor. Om ovanstående villkor inte har uppfyllts, beviljar BRP ingen garantiersättning för någon ägare, varken vid privat fritidsägande eller vid kommersiellt ägande. Dessa begränsningar är nödvändiga för att ge BRP möjlighet att skydda såväl sina produkters säkerhet som sina konsumenters och allmänhetens säkerhet. Det rutinunderhåll sombeskrivs i Instruktionsbokenmåste utföras enligt tidsschemat eller minst en gång per år för att garantin ska fortsätta att gälla. BRP förbehåller sig rätten att kräva bevis på korrekt underhåll innan garantiersättning beviljas.

ÖVERLÅTELSE

Om äganderätten till en produkt överlåts under garantitiden, skall även denna garanti överlåtas och gälla för den återstående garantitiden, förutsatt att BRP eller en auktoriserad BRP-distributör/återförsäljare mottager ett bevis på att den tidigare ägaren har gått med på överlåtelsen av ägandeskap liksom erforderliga uppgifter om den nya ägaren.
 

OBS: normala slitdelar täcks inte av denna garanti.
Mer information och förtydligande av undantagen finns i ägarhandboken.
48 månaders garanti gäller inte vid kommersiell, tävlings- eller tävlingsliknande användning, utan undantag.
För garantifrågor gällande tidigare modellår ber vi dig kontakta någon av våra Lynx-återförsäljare. 

 

Ofta förekommande frågor

Som ett första steg ska du transportera fordonet till en auktoriserad Lynx-återförsäljare för undersökning. Teknikern kan avgöra om reparationen omfattas av garantin.

Ja, garantin medföljer alltid fordonet.

Ja, alla auktoriserade Lynx-återförsäljare kan hjälpa dig med reparationer som omfattas av garantin.

Nej, transport är inte inkluderad, och är ägarens ansvar.

Om ett fel på en viss del inte bedöms vara en tillverkningsdefekt är det möjligt att reparationen inte omfattas av garantin.

Skicka inköps- eller ägarbevis (till exempel köpeavtal), information om fordonets körsträcka eller drifttimmar samt fullständig postadress och telefonnummer till oss.r.

Nej, 4 års garanti gäller endast för privatpersoner. Ej vid komersiellt, tävlings eller tävlingsliknande användning, utan undantag.

 

Garantin från Bombardier Recreational Products inc. (BRP), samt ett nätverk av auktoriserade Lynxåterförsäljare, är redo att tillhandahålla de reservdelar, service eller tillbehör som kan behövas. Mer information om garanti, villkor och begränsningar får du i bruksanvisningen för 2025 års Lynx-snöskotrar (Owner's manual).